رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
  • ثبت نام

گالری شخصیت‌های رمان هزارتو | ساناز شکرالهی کاربر انجمن نودهشتیا


Sanaz87
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

خب، خب، خب.

بالاخره قراره از عکس  شخصیت های رمان هزارتو پرده‌برداری بشه. 

بریم برای دیدن عکس شخصیت‌ها:

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 ماه بعد...

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: کیانا

فامیل: پارسا، یا به قولی کیان‌فر!

سن: ۲۴

نوع شخصیت: اصلی(قهرمان)

ویژگی: بسیار باهوش

ارتباط با هزارتو:  زندانی در هزارتو!

دلیل حبس: نامعلوم!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: سیاوش

فامیل: کیان‌فر

سن: ۵۰

نوع شخصیت:  خنثی

ویژگی: بسیار منفور 

ارتباط با شخصیت اصلی: پدر کیانا

ارتباط  با هزارتو: ایجاد هزارتو!

دلیل ایجاد: نامعلوم!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام:  ماکان

فامیل‌: تهرانی

سن: ۴۸

نوع شخصیت: منفی

ویژگی: بسیار مرموز  و کینه‌ای

ارتباط با شخصیت اصلی: نامعلوم!

ارتباط با داستان:   رییس شرکت ملکوتی!

ارتباط با هزارتو: طراح هزارتو!

دلیل طراحی: انتقام!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: زیبا

فامیل:  پارسا

سن: ۴۶

نوع شخصیت:  مثبت

ویژگی: حساس  و مهربان

ارتباط با شخصیت اصلی:   مادر کیانا

ارتباط با هزارتو: محبوس در هزارتو!

دلیل حبس: نامعلوم!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: آرتان

فامیل: رادفر

سن: ۲۸

نوع شخصیت: خنثی مایل به منفی

ویژگی:  باهوش و دقیق!

ارتباط با شخصیت اصلی:   نامعلوم!

ارتباط با داستان: مدیرعامل و شریک ماکان تهرانی در شرکت آپادانا!

ارتباط با هزارتو:   مشارکت در طراحی هزارتو!

دلیل مشارکت: انتقام!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: برسام

فامیل:  پناهی

سن: ۲۶

نوع شخصیت:   مثبت

ویژگی:   شجاع و دقیق!

ارتباط با شخصیت اصلی:   همکار کیانا در شرکت آپادانا

ارتباط با داستان: حسابدار شرکت آپادانا.

ارتباط با هزارتو: ندارد!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: رستا

فامیل: رنجبر

سن: ۲۴

نوع شخصیت: خنثی

ویژگی: شیطان و شاد!

ارتباط با شخصیت اصلی: همکار کیانا در شرکت  آپادانا

ارتباط با داستان: حسابدار شرکت آپادانا

ارتباط با هزارتو: کمک به  ورود کیانا در بازی انتقام آرتان و ماکان!

دلیل کمک:   نیاز مالی!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: دانیار

فامیل:  کیان‌فر

سن: ۲۸

نوع شخصیت:   مثبت

ویژگی: بسیار مغرور

ارتباط با شخصیت اصلی:  نامعلوم!

ارتباط با داستان: رییس شرکت ملکوتی

ارتباط با هزارتو:  کمک به خروج کیانا از هزارتو!

دلیل کمک: نامعلوم!

ویرایش شده توسط Sanaz87

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: دلارام

فامیل: کیان‌فر

سن: ۲۲

نوع شخصیت: مثبت

ویژگی:   زیبا و  بسیار  مهربان

ارتباط با شخصیت اصلی:  نامعلوم!

ارتباط با داستان:   خواهر رییس شرکت ملکوتی

ارتباط با هزارتو:  کمک به خروج کیانا از هزارتو

دلیل کمک: نامعلوم!

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اهم شخصیت هات بسی جذابن و رستا به من میخوره😂

دختری  در آخرین اتاق تیمارستان داد میکشید: 

برش،گردونید خوب میشم...! 🖤🥀

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 دقیقه قبل، khakestar گفته است:

اهم شخصیت هات بسی جذابن و رستا به من میخوره😂

نه بابا. گیر نکنه تو گلوت؟😂😜😎😐

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ در 16:05، Sanaz87 گفته است:

نه بابا. گیر نکنه تو گلوت؟😂😜😎😐

نوچ نوچ من بدتر از رستام 😂جایی موندی تو شخصیت رستا بیا بگم بهت

دختری  در آخرین اتاق تیمارستان داد میکشید: 

برش،گردونید خوب میشم...! 🖤🥀

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، Sanaz87 گفته است:

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

نام: سیاوش

فامیل: کیان‌فر

سن: ۵۰

نوع شخصیت:  خنثی

ویژگی: بسیار منفور 

ارتباط با شخصیت اصلی: پدر کیانا

ارتباط  با هزارتو: دلیل ایجاد هزارتو!

دلیل ایجاد: نامعلوم!

عه این اورلاندو بلوم نیس؟! 

گرگ ها هرگز گریه نمی‌کنند. 

اما گاهی چنان عرصه زندگی برآنان تنگ می‌شود که برفراز 

                            بلند ترین کوه

   می‌روند و دردناک ترین زوزه هارا می‌کشند. 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 دقیقه قبل، khakestar گفته است:

نوچ نوچ من بدتر از رستام 😂جایی موندی تو شخصیت رستا بیا بگم بهت

باشه حتما ازت مشورت می‌گیرم😂😂😎😎

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 دقیقه قبل، آلفای نقره ای گفته است:

عه این اورلاندو بلوم نیس؟! 

هان؟😂😐

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، Sanaz87 گفته است:

هان؟😂😐

اورلاندو بلوم بازیگر نقش لگولاس  در ارباب حلقه ها 😂😂  فکنم چیزی از قلم نیوفتاد

گرگ ها هرگز گریه نمی‌کنند. 

اما گاهی چنان عرصه زندگی برآنان تنگ می‌شود که برفراز 

                            بلند ترین کوه

   می‌روند و دردناک ترین زوزه هارا می‌کشند. 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 دقیقه قبل، آلفای نقره ای گفته است:

اورلاندو بلوم بازیگر نقش لگولاس  در ارباب حلقه ها 😂😂  فکنم چیزی از قلم نیوفتاد

اسمش رو درست یادم نیس. ولی فکر نکنم اسمش اینی باسه که میگی😊😂😐🤦‍♀️

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، Sanaz87 گفته است:

اسمش رو درست یادم نیس. ولی فکر نکنم اسمش اینی باسه که میگی😊😂😐🤦‍♀️

ارا همینه  آشنامونه 😂😂

گرگ ها هرگز گریه نمی‌کنند. 

اما گاهی چنان عرصه زندگی برآنان تنگ می‌شود که برفراز 

                            بلند ترین کوه

   می‌روند و دردناک ترین زوزه هارا می‌کشند. 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

38 دقیقه قبل، Heart گفته است:

چقدر تایپیک شخصیت هات خفن بودن

حسودیم شدش😂😐🎈

از چه نظر خفنه؟😂😎

عشقم داشتیم؟ حسودی؟ به تایپک من؟😂😜😐😎

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 دقیقه قبل، Sanaz87 گفته است:

از چه نظر خفنه؟😂😎

عشقم داشتیم؟ حسودی؟ به تایپک من؟😂😜😐😎

کلا از هر زاویه دید خفنه😎🔪

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 دقیقه قبل، Heart گفته است:

کلا از هر زاویه دید خفنه😎🔪

مرسی عشقم نظر لطفته😂😎

%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%

☠︎︎هزارتو☠︎︎

"پایان این هزارتوی هولناک، هرچه بود، این نبود...! حماقت خودم بود، که پایان این بازی شوم را این‌گونه تلخ رقم زد...!

اشتباه، تاوان داشت، و افسوس! افسوس که نمی‌دانستم اشتباهات هزاران‌باره‌ام برای یافتن مسیر خروج، تاوان سنگینی برایم دارد..."

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیییلیللیی جذاب و باحالن😍😍🤩😋 

و البته کار متفاوتی رو انجام دادی 😀😘😚

آفرین داری برای این سلیقت  و همینطور خلاقیتت😉🥺😃💋🤩😍😋😚

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...