رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
 • ثبت نام

عکس شخصیت های رمان قرینه | معصومهE کاربر انجمن نودهشتیا


 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

 • کاربر منتخب

های^^

این تاپیک صرفا جهت برقراری ارتباطِ بهتر با شخصیت‌های رمان زده شده.🦋

لینک رمان:

رمان قرینه

@masoo @Aryaana  @.Murphy. @Beretta @Masi.fardi  @Otayehs @MMMahdis @Ghazal

 • لایک 7
 • تشکر 1
 • هاها 1
 • غمگین 2

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 174
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

 • لایک 7
 • هاها 2
 • سردرگم 1
 • غمگین 3

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

 • لایک 8
 • هاها 1
 • سردرگم 1
 • غمگین 2

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۹ دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

مصی حقیقتا جا خوردممم این منو اغفال کرد بدبخت آرشششش از آرش چطور فقط یه آ نمونده به قول خودت تو این مدت که این سلیطه خانم تو شرکتش کار میکنه😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
1 دقیقه قبل، Masi.fardi گفته است:

مصی حقیقتا جا خوردممم این منو اغفال کرد بدبخت آرشششش از آرش چطور فقط یه آ نمونده به قول خودت تو این مدت که این سلیطه خانم تو شرکتش کار میکنه😂

واقعا نمیدوووونم خودمم تازه خیلیم داره مقاومت میکنهههه😂😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
11 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

دختره‌ی......جذاب😐😂

11 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

وووش در وصف این سکوت میکنم بس که خوبههه

10 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

نمیبخشمت مصی تف😐😂

8 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

ای اغفال گر😂

ماشین و کش رفت😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB
همین که چشمانِ خیس و کبودش به چهره‌ی رنگ پریده و بی‌تفاوتِ ماهور خورد، ناخواسته با قدم‌هایی بلند فاصله‌ی بینشان را کم کرد؛ نفش نفس زنان همانطور که قطره‌های اشک امانِ گونه‌هایش را بریده بود لب زد:

- این بود ماهور؟ 

دستانِ لرزانش را مشت کرد و ضربه‌ای محکم تختِ سینه‌ی ماهور کوباند؛ به صدای مرتعش و مملو از بغضش جان بخشید و فریاد زد:

- این بود؟ مگه نگفتی سرِ اون شوخی نداری؟ مگه نگفتی سرِ جونش شرط‌بندی نمی‌کنی؟ 

یقه‌ی پیراهنِ مشکیِ ماهور را بینِ دستانِ خیس از عرق‌اش گرفت و با همان لحن ادامه داد:

- مگه نگفتی قاطیِ بازیِ من شدن شر میشه اما نمی‌ذارم ازم بگیرنش؟ 

ماهور بی آنکه لحظه‌ای برای رهایی از دستش تلاش کند، با ضربِ دستِ او پاهای بی‌جانش قدمی عقب حرکت کرد؛ با قرار دادن پلک‌هایش بر روی هم، قطره‌های اشک راهِ خودشان را پیدا کردند.  خودش هم نفهمیده بود از کِی  گریه‌ی بی‌سروصدا، جایِ هق هق‌هایش را گرفته است!

دوباره به یقه‌ی چروک شده‌ی ماهور چنگ زد و با لحنی که لرزه بر دلِ هر سنگی می‌انداخت لب گشود:

- ازت گرفتنش ماهور کارا؛ شنیدی؟ گرفتنش! 

♠️نبض مرگ♠️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

ایش خوشگل نیست.😂😛همون بهتر که ترکش کنه. تازه به ارش هم نمیاد که.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

وووییی بهی جذاببببب که باز اومدهههه😂🙊😎به بههه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

سلیطه خانم این بودد😂🙊

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
۱ دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

دختره‌ی......جذاب😐😂

راحت باش😂😂

 

۲ دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

وووش در وصف این سکوت میکنم بس که خوبههه

خیلی لنتیههههه.

 

۲ دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

نمیبخشمت مصی تف😐😂

عه چرا😂😂

 

2 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

ای اغفال گر😂

ماشین و کش رفت😂

نچ نچ کار اشتباهی بود😂😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
2 دقیقه قبل، Masi.fardi گفته است:

ایش خوشگل نیست.😂😛همون بهتر که ترکش کنه. تازه به ارش هم نمیاد که.

خوبه ک دخترم ولی آرامش ی چی دیگس خب قبول دارم😂😂😂

 

2 دقیقه قبل، Masi.fardi گفته است:

وووییی بهی جذاببببب که باز اومدهههه😂🙊😎به بههه

جوووون کراااش😂😂

 

1 دقیقه قبل، Masi.fardi گفته است:

سلیطه خانم این بودد😂🙊

عااا خودشهههه😂😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
هم اکنون، Masoome گفته است:

راحت باش😂😂

راحتم منتها اینجا نمیشه گفت😂

هم اکنون، Masoome گفته است:

خیلی لنتیههههه.

 

خیلیبیی

هم اکنون، Masoome گفته است:

عه چرا😂😂

 

نذار بگمممم😐😂

هم اکنون، Masoome گفته است:

نچ نچ کار اشتباهی بود😂😂

درکش میکنم😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB
همین که چشمانِ خیس و کبودش به چهره‌ی رنگ پریده و بی‌تفاوتِ ماهور خورد، ناخواسته با قدم‌هایی بلند فاصله‌ی بینشان را کم کرد؛ نفش نفس زنان همانطور که قطره‌های اشک امانِ گونه‌هایش را بریده بود لب زد:

- این بود ماهور؟ 

دستانِ لرزانش را مشت کرد و ضربه‌ای محکم تختِ سینه‌ی ماهور کوباند؛ به صدای مرتعش و مملو از بغضش جان بخشید و فریاد زد:

- این بود؟ مگه نگفتی سرِ اون شوخی نداری؟ مگه نگفتی سرِ جونش شرط‌بندی نمی‌کنی؟ 

یقه‌ی پیراهنِ مشکیِ ماهور را بینِ دستانِ خیس از عرق‌اش گرفت و با همان لحن ادامه داد:

- مگه نگفتی قاطیِ بازیِ من شدن شر میشه اما نمی‌ذارم ازم بگیرنش؟ 

ماهور بی آنکه لحظه‌ای برای رهایی از دستش تلاش کند، با ضربِ دستِ او پاهای بی‌جانش قدمی عقب حرکت کرد؛ با قرار دادن پلک‌هایش بر روی هم، قطره‌های اشک راهِ خودشان را پیدا کردند.  خودش هم نفهمیده بود از کِی  گریه‌ی بی‌سروصدا، جایِ هق هق‌هایش را گرفته است!

دوباره به یقه‌ی چروک شده‌ی ماهور چنگ زد و با لحنی که لرزه بر دلِ هر سنگی می‌انداخت لب گشود:

- ازت گرفتنش ماهور کارا؛ شنیدی؟ گرفتنش! 

♠️نبض مرگ♠️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
14 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

ایششش ناآرام

15 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

تو با این جذبه اصلا به ناآرام توجه نکن همون آسمان خیلی بهت میادددد

13 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

الهی بگردم برات خوشگل خانم

13 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

 گل پسر پر دردسر

12 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

ایشونم که گل دختر پر دردسر 😂

12 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

عجب جذبه ای

11 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

خوشگلع

11 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

میدونم تهش میزنی ماهان رو بدبخت میکنی

1635346508478_969643199_n6bf.jpg

-آدم با قلبش عاشق میشه، قلب منم خیلی وقته مرده، فقط می تپه تا جسمم نمیره. بذر عشقت رو قبل از هر اتفاقی از خاک دربیار.

-بذر؟خیلی وقته جوونه زده.

-قطعش کن!

-پس با ریشه هاش چیکار کنم؟

-من مسئولش نیستم.

ققنوسی برخاسته از خاکستر

روی متن بالا کلیک کن.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، Masoome گفته است:

خوبه ک دخترم ولی آرامش ی چی دیگس خب قبول دارم😂😂😂

 

جوووون کراااش😂😂

 

عااا خودشهههه😂😂

کجاش خوبه مصییی تو وقتی فرزندی زیبا مثل مونا داری نباید آسمون رو خوشگل بدونی😂

ارهه لعنتی همه جا هست انقدر بود که تو رمان منم اومد. تو سمفونی آیهان اینه😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
هم اکنون، Ghazal گفته است:

راحتم منتها اینجا نمیشه گفت😂

راست میگی خطریه😂😂

 

هم اکنون، Ghazal گفته است:

خیلیبیی

😎😂

 

1 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

نذار بگمممم😐😂

بگووو ببینم😐😂

 

1 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

درکش میکنم😂

درک نکن داره خون بپا میکنه😐😂😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱۸ دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

عکسشو لایک نکردم

طوفان خانم..

هیچ هم به دلم ننشست

قشنگ مار بودن مشخصه میبینی مصی؟ ماااره مااار

۱۹ دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

با تصورم فرق داری آرش اما جذابی، حداقل حیف اون مار بی چشم و رویی

۱۷ دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

دختر خوشگل و مظلومم:(

۱۶ دقیقه قبل، Masoome گفته است:

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

ماهورم لایک نزدم چون دوست طوفانه😂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
2 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

راست میگی خطریه😂😂

خودم پلیسم خیر سرم😂

2 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

😎😂

 

بگووو ببینم😐😂

نذار بگمممم😐😂

2 دقیقه قبل، Masoome گفته است:

درک نکن داره خون بپا میکنه😐😂😂

یا ابلفضل چکار قراره بکنه😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB
همین که چشمانِ خیس و کبودش به چهره‌ی رنگ پریده و بی‌تفاوتِ ماهور خورد، ناخواسته با قدم‌هایی بلند فاصله‌ی بینشان را کم کرد؛ نفش نفس زنان همانطور که قطره‌های اشک امانِ گونه‌هایش را بریده بود لب زد:

- این بود ماهور؟ 

دستانِ لرزانش را مشت کرد و ضربه‌ای محکم تختِ سینه‌ی ماهور کوباند؛ به صدای مرتعش و مملو از بغضش جان بخشید و فریاد زد:

- این بود؟ مگه نگفتی سرِ اون شوخی نداری؟ مگه نگفتی سرِ جونش شرط‌بندی نمی‌کنی؟ 

یقه‌ی پیراهنِ مشکیِ ماهور را بینِ دستانِ خیس از عرق‌اش گرفت و با همان لحن ادامه داد:

- مگه نگفتی قاطیِ بازیِ من شدن شر میشه اما نمی‌ذارم ازم بگیرنش؟ 

ماهور بی آنکه لحظه‌ای برای رهایی از دستش تلاش کند، با ضربِ دستِ او پاهای بی‌جانش قدمی عقب حرکت کرد؛ با قرار دادن پلک‌هایش بر روی هم، قطره‌های اشک راهِ خودشان را پیدا کردند.  خودش هم نفهمیده بود از کِی  گریه‌ی بی‌سروصدا، جایِ هق هق‌هایش را گرفته است!

دوباره به یقه‌ی چروک شده‌ی ماهور چنگ زد و با لحنی که لرزه بر دلِ هر سنگی می‌انداخت لب گشود:

- ازت گرفتنش ماهور کارا؛ شنیدی؟ گرفتنش! 

♠️نبض مرگ♠️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
2 دقیقه قبل، masoo گفته است:

ایششش ناآرام

دخترم😂

 

2 دقیقه قبل، masoo گفته است:

تو با این جذبه اصلا به ناآرام توجه نکن همون آسمان خیلی بهت میادددد

جوووون اررره خود بچمم ب همین معتقده😂😂

 

3 دقیقه قبل، masoo گفته است:

الهی بگردم برات خوشگل خانم

بغض😂

 

3 دقیقه قبل، masoo گفته است:

 گل پسر پر دردسر

بدبخت کاره ای نیس😂😂

 

3 دقیقه قبل، masoo گفته است:

ایشونم که گل دختر پر دردسر 😂

😂😂

 

4 دقیقه قبل، masoo گفته است:

عجب جذبه ای

اصن میباااره😂

 

4 دقیقه قبل، masoo گفته است:

میدونم تهش میزنی ماهان رو بدبخت میکنی

ایح ایح😂😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • کاربر منتخب
4 دقیقه قبل، Masi.fardi گفته است:

کجاش خوبه مصییی تو وقتی فرزندی زیبا مثل مونا داری نباید آسمون رو خوشگل بدونی😂

ارهه لعنتی همه جا هست انقدر بود که تو رمان منم اومد. تو سمفونی آیهان اینه😂

جرررر اونم خوبه ولی لنتی مونا ک عروس جذاب منه😂

جییییغ تو سمفونی ام اومد؟ گااااد😂

polish_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB

- جوهرِ قلمِ خشاب، خون هستش! حالا اون با این خون می‌تونه مرگ رو، روی کاغذ بنویسه یا روی جونِ آدم‌ها!

- اگه نخوایم بنویسه...

- نخواستن معنی نداره؛ اینجا با نخواستن، پای سندِ مرگت امضا می‌زنی!

روایتی خونین نویس! 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری


×
×
 • اضافه کردن...