رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
  • ثبت نام

متن اهنگ :تهران کنارت🌃خواننده:سارن🎙🎤


محدثه
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺭﻧﮓ ﺁﺳﻤﻮﻧﺶ

ﻣﻨﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﻪ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻪ

ﮐﯽ ﺍﺻﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺐ ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﺍﻻ‌ﻧﻢ ﺳﺨﺘﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻤﻮﻧﻪ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺷﺪ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻭﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮ

ﺍَ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮ

ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭘُﺮ

ﭼﯽ ﺷﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﻬﻮ

ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺴﻤﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...
در ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در 12:35، محدثه گفته است:

ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺭﻧﮓ ﺁﺳﻤﻮﻧﺶ

ﻣﻨﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﻪ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻪ

ﮐﯽ ﺍﺻﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺐ ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﺍﻻ‌ﻧﻢ ﺳﺨﺘﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻤﻮﻧﻪ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺷﺪ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﻭﻟﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻭﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮ

ﺍَ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮ

ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭘُﺮ

ﭼﯽ ﺷﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﻬﻮ

ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺴﻤﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻢ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ

ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ

ﺑﯿﺒﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕمن 

سلام... من‌ عاشق اهنگ های سارنم خیلی زيبا میخونه  لطفا بیشتر  بزار

💖💖💖

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...